ปลั๊กอินสำหรับไพธอน ansi escape sequences สีของคลังสื่อ

รหัสตัวอย่าง

10
0

ansi สี

Black      \e[0;30m
Blue       \e[0;34m
Green      \e[0;32m
Cyan       \e[0;36m
Red       \e[0;31m
Purple      \e[0;35m
Brown      \e[0;33m
Gray       \e[0;37m
Dark Gray    \e[1;30m
Light Blue    \e[1;34m
Light Green   \e[1;32m
Light Cyan    \e[1;36m
Light Red    \e[1;31m
Light Purple   \e[1;35m
Yellow      \e[1;33m
White      \e[1;37m
7
0

ปลั๊กอินสำหรับไพธอน ansi escape sequences สีของคลังสื่อ

class colors:
  reset = "\033[0m"

  # Black
  fgBlack = "\033[30m"
  fgBrightBlack = "\033[30;1m"
  bgBlack = "\033[40m"
  bgBrightBlack = "\033[40;1m"

  # Red
  fgRed = "\033[31m"
  fgBrightRed = "\033[31;1m"
  bgRed = "\033[41m"
  bgBrightRed = "\033[41;1m"

  # Green
  fgGreen = "\033[32m"
  fgBrightGreen = "\033[32;1m"
  bgGreen = "\033[42m"
  bgBrightGreen = "\033[42;1m"

  # Yellow
  fgYellow = "\033[33m"
  fgBrightYellow = "\033[33;1m"
  bgYellow = "\033[43m"
  bgBrightYellow = "\033[43;1m"

  # Blue
  fgBlue = "\033[34m"
  fgBrightBlue = "\033[34;1m"
  bgBlue = "\033[44m"
  bgBrightBlue = "\033[44;1m"

  # Magenta
  fgMagenta = "\033[35m"
  fgBrightMagenta = "\033[35;1m"
  bgMagenta = "\033[45m"
  bgBrightMagenta = "\033[45;1m"

  # Cyan
  fgCyan = "\033[36m"
  fgBrightCyan = "\033[36;1m"
  bgCyan = "\033[46m"
  bgBrightCyan = "\033[46;1m"

  # White
  fgWhite = "\033[37m"
  fgBrightWhite = "\033[37;1m"
  bgWhite = "\033[47m"
  bgBrightWhite = "\033[47;1m"

หน้าคล้ายกัน

คล้ายกันหน้ากับตัวอย่าง

ในภาษาอื่นๆ

หน้านี้อยู่ในภาษาอื่นๆ

Русский
..................................................................................................................
English
..................................................................................................................
Italiano
..................................................................................................................
Polski
..................................................................................................................
Română
..................................................................................................................
한국어
..................................................................................................................
हिन्दी
..................................................................................................................
Français
..................................................................................................................
Türk
..................................................................................................................
Česk
..................................................................................................................
Português
..................................................................................................................
中文
..................................................................................................................
Español
..................................................................................................................
Slovenský
..................................................................................................................
Балгарскі
..................................................................................................................
Íslensk
..................................................................................................................

ดังอยู่ในนี้หมวดหมู่

ดังหน้ากับตัวอย่างอยู่ในหมวดหมู่