ภาษา abaplanguage section วตัวอย่างเช่น

รหัสตัวอย่าง

1
0

ภาษา abaplanguage section วตัวอย่างเช่น

REPORT  Z_WHILE_LOOP.

DATA: W_I TYPE I VALUE 1.

WHILE W_I < 10.
  WRITE : /'Iteration ',W_I.
  W_I = W_I + 1.
ENDWHILE. 

หน้าคล้ายกัน

คล้ายกันหน้ากับตัวอย่าง

ในภาษาอื่นๆ

หน้านี้อยู่ในภาษาอื่นๆ

Русский
..................................................................................................................
English
..................................................................................................................
Italiano
..................................................................................................................
Polski
..................................................................................................................
Română
..................................................................................................................
한국어
..................................................................................................................
हिन्दी
..................................................................................................................
Français
..................................................................................................................
Türk
..................................................................................................................
Česk
..................................................................................................................
Português
..................................................................................................................
中文
..................................................................................................................
Español
..................................................................................................................
Slovenský
..................................................................................................................
Балгарскі
..................................................................................................................
Íslensk
..................................................................................................................

ดังอยู่ในนี้หมวดหมู่

ดังหน้ากับตัวอย่างอยู่ในหมวดหมู่